Onze trajecten

Een overzicht

In het gratis intakegesprek bespreken we een aantal vragen: Wat wil je leren? Weet je en kan je al veel?

De verschillende niveau's

Mogelijkheden

Hulp nodig bij het aanvragen van een lening bij DUO?
lees verder..

Didactisch

Hoe gaan we te werk

Iedereen die beter wil leren lezen, schrijven, spreken en rekenen.

Examens

Staatsexamen NT2?

Of een inburgeringsexamen, lees verder..

Algemene voorwaarden

bij de uitvoering van trainings-, en opleidingsopdrachten KvKnr. 58828680

Artikel 1 Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor cursus, training en opleiding (hierna te noemen cursus) tussen het opleidingsinstituut en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Onder opdrachtgever wordt verstaan de (rechts-)persoon die het opleidingsinstituut opdracht geeft een cursus te verzorgen. Onder opdracht wordt verstaan de tussen het opleidingsinstituut en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst met al de daarop betrekking hebbende documenten en bijlagen, waarin wordt afgesproken dat het opleidingsinstituut een bepaalde cursus zal verzorgen.

Artikel 2 Opdrachtaanvaarding
Het opleidingsinstituut aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit. De in een opdracht in te zetten uitvoerenden namens het opleidingsinstituut dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht te kunnen werken. De opdrachtgever kan in overleg met het opleidingsinstituut om andere medewerkers verzoeken dan die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de opdracht, mits dit niet ten koste gaat van de kwaliteit en de continuïteit. Het opleidingsinstituut dient zodanige omstandigheden te scheppen, dat alle personen bij de opdrachtgever die aan de uitvoering van de opdracht dienen mede te werken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.

Artikel 3 Totstandkoming van de opdracht
Het opleidingsinstituut verplicht zich vóór het aannemen van de opdracht alle benodigde informatie te verzamelen die redelijkerwijs nodig is voor een goede opdrachtuitvoering. De opdrachtgever dient naar beste weten alle informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht verstrekt te hebben. De opdrachtgever en het opleidingsinstituut kunnen zich zodoende een beeld vormen van het opleidingsvraagstuk, van de omvang van het opleidingsproject en de mogelijke resultaten daarvan. Mochten aan het vooronderzoek kosten zijn verbonden, dan worden vooraf door het opleidingsinstituut met de opdrachtgever de condities hierover afgesproken.

Artikel 4 Faciliteiten
Het opleidingsinstituut verklaart op het moment van uitvoering over alle voor een goede uitvoering van de opdracht benodigde faciliteiten te beschikken. Bij het verzorgen van cursussen op locatie van de opdrachtgever, worden tussen het opleidingsinstituut en de opdrachtgever afspraken gemaakt over de voorwaarden waaraan de faciliteiten op de betreffende locatie moeten voldoen. Als bij uitvoering van de cursussen blijkt dat niet aan de overeengekomen voorwaarden is voldaan en daardoor de kwaliteit van de cursus niet meer door het opleidingsinstituut kan worden gewaarborgd, behoudt het opleidingsinstituut zich het recht voor de cursus niet te geven of te staken.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door of in verband met de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van het opleidingsinstituut wordt uitgekeerd.

Artikel 6 Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Het opleidingsinstituut heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede uitvoering van de opdracht belemmerd wordt. Mocht het opleidingsinstituut tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft het opleidingsinstituut recht op compensatie in verband met reeds gemaakte kosten en nog te lijden schade en aan te tonen bezettingsverlies. Het opleidingsinstituut zal geen schadevergoeding betalen.

Artikel 7 Annulering door de opdrachtgever
Annulering door de opdrachtgever van deelname van één of meer cursisten, of van de huur van een docent of een leslokaal is mogelijk tot 15 werkdagen voor aanvang van de cursus. Bij annulering tussen 15 en 5 werkdagen vóór aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Bij annulering door de opdrachtgever heeft opdrachtgever niet automatisch het recht op vervanging van deelname aan een cursus, van huur van een lokaal of docent op een ander moment. Verplaatsen van de opdracht naar een ander moment geldt als annulering van de geplaatste order. Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 8 Annulering door het opleidingsinstituut
Het opleidingsinstituut streeft ernaar een geplande cursus altijd door te laten gaan. Als door onvoorziene omstandigheden een cursus moet worden geannuleerd of verplaatst, geldt met betrekking tot de aansprakelijkheid voor schade die kan ontstaan als gevolg van annulering door het opleidingsinstituut, dat deze wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van het opleidingsinstituut wordt uitgekeerd.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid
Het opleidingsinstituut zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opleidingsrelatie verstrekte of ter kennis gekomen vertrouwelijke informatie geheimhouding betrachten.

Artikel 10 Tariefaanpassing
Bij meerjarige opdrachten kan een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die noodzaakt tot tariefaanpassing worden doorberekend door het opleidingsinstituut, conform de CBSindex regelingslonen voor overige dienstverlening zoals de laatste die is gepubliceerd door het CBS.

Artikel 11 In dienst nemen van wederzijds personeel
Geen van de betrokken partijen mag tijdens de duur van de opdracht(uitvoering) of binnen 1 jaar na beëindiging van de opdracht(uitvoering) personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij. Bij overtreding van deze bepaling is de benadeelde partij gerechtigd tot het verhalen van geleden schade op de wederpartij.

Artikel 12 Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten en cursusmaterialen, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de cursus zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van het opleidingsinstituut. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van het opleidingsinstituut. Het is verboden om de modellen, technieken, instrumenten en cursusmaterialen, waaronder ook software van het opleidingsinstituut geheel of gedeeltelijk over te nemen of te redigeren/aan te passen, zonder schriftelijke toestemming van het opleidingsinstituut.

Artikel 13 Auteursrecht
Alle in de cursus gebruikte materialen (incl. software) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.

Artikel 14 Betalingsvoorwaarde
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Artikel 15 Opschorting en verrekening
In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming is de opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van de betaling. Alle betalingen door opdrachtgever dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder recht op opschorting of verrekening. De opdrachtgever aanvaardt aansprakelijkheid voor vorderingen van het opleidingsinstituut op dochtermaatschappijen en groepsmaatschappijen in de zin van artikel 2:24a en 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, van de opdrachtgever. Het opleidingsinstituut is gerechtigd de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten, zolang opdrachtgever jegens het opleidingsinstituut niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd de rechten die verder aan het opleidingsinstituut toekomen.

Artikel 16 Inschrijving
U dient zich 2 weken voor aanvang van een opleiding in te schrijven.

Artikel 17 Bedenktijd
U heeft 14 werkdagen bedenktijd na inschrijving voor een opleiding.

Artikel 18 Klachtenprocedure
Klachten dienen schriftelijk te worden gestuurd naar ons kantoor in Apeldoorn t.a.v. de directie (H.Horselenberg). Het is daarbij belangrijk dat u uw klacht zo duidelijk mogelijk omschrijft en dat u uw contactgegevens erbij vermeldt. U krijgt binnen twee weken schriftelijke bevestiging van ontvangst van u klacht. Wij streven ernaar om uw klacht direct af te handelen, maar uw klacht wordt in principe binnen vier weken afgehandeld. Als dit langer lijkt te gaan duren, wordt u daarvan op de hoogte gesteld en laten wij u weten wanneer wij verwachten dat de klacht zal worden afgehandeld. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. In het geval u zich niet kunt schikken in het voorstel van de directie kunt u zich schriftelijk richten tot onafhankelijk persoon Dhr. R. Vader/College Arbitrage Inburgeren van Blik op Werk. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het opleidingsinstituut bindend; eventuele consequenties worden door Computer Learning Center Apeldoorn en Deventer snel afgehandeld. Wij nemen uw klacht serieus en zien deze als feedback waarmee we onze werkwijze nog beter op onze klanten kunnen afstemmen. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

Artikel 16 Geschillenregeling , toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op de opdracht(en) (zoals omschreven in Artikel 1) is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen opdrachtgever en/of het opleidingsinstituut, worden, behoudens de bevoegdheid van de Kantonrechter in door de wet of deze algemene voorwaarden geregelde gevallen, beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Zutphen.